Sv. Valentin – Kanfanar

Crkva sv. Valentina zavjetna je crkvica koju je dao sagraditi kanonik Bartolomeus Francaz sredinom prve polovice 18. st. i to nasuprot svoje kuće (izgrađene 1714.) danas Trg sv. Valentina br. 3 u Kanfanaru. Razlog gradnje te crkvice kanonik Francaz dao je ispisati na ploči (desno od ulaza). Latinski piše da je sagrađena ‘zbog velike milosti koju je dobio od Boga na slavu i hvalu sv. Valentina kojemu se utjecao’.

Crkvica ima zvonik na preslicu i jedno zvono. Na oltarnoj je slici prikazana Bogorodica s Djetetom, u gornjem dijelu, dok su dolje sv. Valentin i sv. Apolonija. Desno od oltara na stalku stoji drveni kip sv. Nikole. Uz inventar ide i vrlo lijep relikvijar s moćima sv. Valentina.

Anton Meden

GPS kordinate lokacije: 45o07’21.18”N – 13o50’24.20”E