Gotička crkva Majke Božje od Lakuća

Podno Dvigrada uz cestu koja vodi s onu stranu Drage , unutar malog groblja, stoji bratovštinska crkva Majke Božje. Pošto se tada nalazila u blizini duboke lokve, nazvana je «od lokve» ili (tal.) «de laguccio», pa joj otuda atribut iskrivljeno-lakuć. To je četverostrana kamena građevina sa upisanom apsidom i zvonikom na preslicu. U crkvu se ulazi na sporedna južna vrata i na glavna zapadna iznad kojih je uzidan baldahin unutar kojega je oslikana Majka Božja koja ispod svoga plašta štiti žitelje Dvigrada. Unutar crkve, prostor prezbiterija oslikao je nepoznati majstor kojega je naš poznati stručnjak za fresko slikarstvo, akademik dr. Branko Fučić, nazvao po paleti koju je koristio- Šareni majstor. U donjem dijelu apside, kao stupovi crkve odvojeni u gotičkim forama, stoji dvanaest apostola. Poviše njih su naslikana četiri simbola evanđelista dok počasno mjesto u mandorli prikazuje Krista u slavi kojemu sa strane stoje sunce i mjesec.

Iznad trijumfalnog luka prikazano je navještenje Marijino što bi bila Riječ koja će Tijelom postati. Bordurama odvojena polja prikazuju još rođenje Kristovo, susret Marije i Elizabete,sv. Lovru, svete Sebastijana i Roka, sv. Ursulu i svete djevice-mučenice.Na oltaru u staklom zatvorenoj konki je kip Majke Božje (originalni kip Majke Božje čuva se u župnom stanu). Po freskama u svetištu i apsidi ima dosta grafita na glagoljici i gotici.

Na podu crkve postoje rakve sa uklesanim imenima (vjerojatno) istaknutih pokopanih članova bratovštine i godinama (XVIII st.) koje nam govore da se tu i nakon što je Dvigrad napušten, rad bratovštine nastavljao. Ova se crkva nalazi na popisu Dvigradskih crkava iz 1391. pa se može pretpostaviti da je i crkva iz XII ili XIII st. a freske iz XV st.

Anton Meden

GPS kordinate lokacije: 45o07’42.65”N – 13o48’38.72”E