Crkva Sv. Petra u Baratu

Lijepa kamena crkvica kojoj je titular Sv. Petar nalazi se u centru Barata. Sagrađena je koncem XVII st. (godina je uklesana na škropijanici lijevo od vrati) i jedina je crkva u našoj župi koja ima lopicu (nadstriješeni dio ispred crkve). Na vrhu pročelja je zvonik na preslicu sa dva zvona. Unutra je mramorni oltar ispod kojega latinski piše SUB REGIMINE ILL(USTRISSI)MI D(OMI)NI VICTO-RIS RUFFINI ANNO D(OMI)NI MDCCXXII. Što bi značilo da je oltar sagrađen za upravljanja presvijetlog gospodina Viktora Ruffinija godine Gospodnje 1722. Na oltaru su dva bočna stupa a u ključu luka je stilizirana glava anđela. U višem dijelu školjke drveni je kip sv. Petra koji u ruci drži ključeve raja dok je niže njega isto tako drveni kip sv. Roka zaštitnika kužnih bolesti što nam može govoriti o strahu žitelja toga kraja od kuge u to vrijeme. Međutim, vidljivo je da su drveni kipovi stariji od mramornog oltara koji je nekako prilagođen tim kipovima. Na oltaru ispod kipova svoje su ime ostavili dvigradski kanonici Jure Korenić, Bartolomeo Francaz, Ivan Meden i Jure Mihović.

Ako se pitamo zašto je toj crkvi titular baš sv. Petar, vjerujem da Baračani to znaju jer je južno od Barata nekad bio stari samostan sv. Petra u okovima. Danas su tu vidljivi još dijelovi zida crkve i urušeni bunar za vodu.

Anton Meden

GPS kordinate lokacije: 45o09’05.83”N – 13o49’00.63”E